EXHIBITOR DETAIL

Japan Tokyo
Miyahara Teruo
宮原 輝夫
LINK
Name of the work
House_Sz
Name of the creator
Teruo Miyahara
Location
Japan
Year of completion
2007
Type
Residential
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author
Notes
Hidenori Suzuki
Toshikazu Onuma
Naoko Taniguchi