EXHIBITOR DETAIL

Japan Tokyo
NISHIOKA Hiroyuki
西岡 浩是
LINK
Name of the work
Rissho Kosei-kai International of South Asia
Name of the creator
NISHIOKA Hiroyuki
Location
Bangkok, Thailand
Year of completion
2009
Type
Religious
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author