EXHIBITOR DETAIL

Georgia
Napetvaridze Omar
Georgian
LINK
Name of the work
AparTment Rustaveli Residence
Name of the creator
Omar Napetvaridze
Location
Georgia, Tbilisi
Type
Residential
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author