EXHIBITOR DETAIL

Georgia
Machaidze Kakhaber
Georgian
LINK
Name of the work
Suburban House
Name of the creator
Kakhaber Machaidze
Location
Georgia, Mcxeta
Type
Residential
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author