EXHIBITOR DETAIL

Georgia
Metreveli Givi
Georgian
LINK
Name of the work
Evangelical church
Name of the creator
Givi Metreveli
Location
Georgia, Tbilisi
Type
Religious
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author