EXHIBITOR DETAIL

Georgia
Simonia Vladimer
Georgian
LINK
Name of the work
Individual House
Name of the creator
Vladimer Simonia
Location
Georgia
Type
Residential
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author