EXHIBITOR DETAIL

Georgia
Batiashvili Giorgi
Georgian
LINK
Name of the work
Kristali Gate- Georgia
Name of the creator
Giorgi Batiashvili
Location
Georgia, Tbilisi
Type
Public
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author